Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN HORECAVOORDEEL.COM

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar

1    ALGEMEEN

1.1   Horecavoordeel levert een dienst waarbij wij u koppelen aan één of meerdere van onze onafhankelijke leveranciers, importeurs, groothandels of fabrikanten. Hierna te noemen partners. Horecavoordeel neemt voor deze uw bestelling(en) aan, regelt de betaling en zorgt ervoor dat deze de bestelde goederen bij u (laten) afleveren.

1.2   Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit met Horecavoordeel schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van deze algemene voorwaarden is afgeweken, kan de afnemer daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen overeenkomsten.

1.3   In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt onder “de afnemer” verstaan de (aspirant)-koper en onder “Horecavoordeel”: de (aspirant)verkoper, Horecavoordeel.com

1.4   De onderhavige voorwaarden gelden voor al onze aanbiedingen en leveringen en zijn ook van overeenkomstige toepassing op andere dan koopovereenkomsten.

1.5   Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

2   AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1   Alle aanbiedingen van Horecavoordeel zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend op de dag waarop de aanbieding aan de afnemer bekend is gemaakt, tenzij schriftelijk aan de afnemer een langere geldigheidsduur is meegedeeld.

2.2   Indien Horecavoordeel aan de afnemer een schriftelijke aanbieding heeft gedaan, komt de koopovereenkomst pas tot stand nadat Horecavoordeel zulks schriftelijk aan de afnemer heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.3   Waardebonnen of vouchers die worden uitgegeven zijn niet te gebruiken over artikelen die al in de aanbieding zijn of op artikelen waarvoor al een prijs is vastgezet via offertes.

3   KOOPPRIJS

3.1   Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief statiegeld.

3.2   Alle prijzen zijn in euro.

3.3   Horecavoordeel is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na een aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst zich een stijging voordoet van de kostprijs bepalende factoren, waaronder in ieder geval worden verstaan de inkoopprijzen, belastingen en heffingen.

3.4   Indien de oorspronkelijke koopprijs ingevolge het derde lid wordt verhoogd met meer dan vijf procent van de oorspronkelijke koopprijs, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat Horecavoordeel de afnemer van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

4   LEVERING EN RISICO

4.1   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats af distributiecentrum van de voorraadhoudende partner van Horecavoordeel. De af te leveren goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum voor rekening en risico van de afnemer.

4.2   Elke afzonderlijke categorie op de website van Horecavoordeel bevat een assortiment van één of meerdere partners. Dit betekent dat de voorraad van de betreffende goederen op meerdere fysieke locaties staan. Wanneer er uit meerdere categorieën besteld wordt, zal er beneden het franco-bedrag van elke betreffende categorie apart transportkosten worden berekent.

4.3   Afnemer is zelf verantwoordelijk dat er iemand aanwezig is op het moment van aflevering van de bestelde goederen. Indien er niemand aanwezig is op het moment van afleveren zal de vervoerder een bericht achter laten waarin instructies staan om een nieuwe afleverafspraak te maken. Mocht de vervoerder hiervoor extra kosten in rekening brengen dan zijn deze kosten voor rekening van de afnemer.

4.4   Indien Horecavoordeel ten behoeve van afnemer goederen heeft ingekocht welke uitsluitend zijn bestemd voor afnemer en welke hij op afroep zal afnemen, is afnemer verplicht al deze goederen af te nemen tegen de vooraf overeengekomen prijs en binnen de overeengekomen termijn.

4.5   Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Horecavoordeel. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van Afnemer.

5   KWALITEIT

5.1   Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat soort, afmetingen, aantal enzovoort per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.

5.2   Horecavoordeel houdt zich (voor zover van toepassing) bij het inkopen, bewaren en vervoeren van levensmiddelen aan de eisen die de Nederlandse warenwetgeving stelt. De afnemer verplicht zich ertoe zich eveneens aan de Nederlandse warenwetgeving en aan de voor zijn branche geldende hygiënecode, respectievelijk HACCP-systeem te houden. Voldoet de afnemer niet aan deze eisen, dan zal hij zijn aanspraken uit welken hoofde dan ook verliezen.

6   AANVAARDING EN RECLAME

6.1   Indien de gekochte goederen door de afnemer zijn besteld en door Horecavoordeel of een partner van Horecavoordeel bij afnemer zijn afgeleverd, zal de afnemer direct na ontvangst controleren of het afgeleverde overeenkomt zoals gespecificeerd op de aflever bon en of de verpakking onbeschadigd is. Afnemer zal tevens direct na ontvangst van de factuur controleren of deze de juiste gegevens vermeldt. Eventuele reclames die een gevolg zijn van voormelde controles, moeten door de afnemer onmiddellijk na ontvangst van de bestelde goederen, respectievelijk de factuur schriftelijk aan Horecavoordeel worden gemeld.

6.2   Levensmiddelen:

De afnemer controleert direct na ontvangst van gekochte levensmiddelen, of deze zich in goede staat bevinden, of de houdbaarheidsduur lang genoeg is gelet op de aard van de levensmiddelen en of de levensmiddelen voldoen aan de kwaliteitseisen die aan gekochte levensmiddelen mogen worden gesteld. Voor zover de afnemer gebreken constateert, meldt de afnemer dit onmiddellijk schriftelijk aan Horecavoordeel. De bedoelde levensmiddelen worden door de afnemer apart gehouden ten behoeve van inspectie door Horecavoordeel of één van haar partners.

6.3   Overige reclames

Alle overige reclames worden schriftelijk ingediend bij Horecavoordeel binnen 48 uur na ontvangst van de goederen.

6.4   Garantie

Horecavoordeel geeft geen andere of verdergaande garantie op Goederen dan de garantie van haar partners, toeleveranciers en/of producenten voor het betreffende artikel. Wordt door een partner, toeleverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een artikel verstrekt, dan garandeert Horecavoordeel dat het betreffende artikel de eigenschappen bezit die men daarvan mag verwachten gedurende een termijn na aankoop, die redelijk is voor een dergelijk producten. Deze termijn zal in geen geval langer zijn dan 6 maanden. De garantie geldt uitsluitend bij normaal gebruik, overeenkomstig de geldende voorschriften voor het betreffende artikel. In geval het artikel binnen deze garantietermijn gebrekkig blijkt te zijn, zal Afnemer het aan Horecavoordeel retourneren. Horecavoordeel draagt zorg voor reparatie dan wel vervanging van het gebrekkige artikel. Tot meer dan dat is Horecavoordeel niet gehouden. In geen geval is Horecavoordeel gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens de mogelijke gebrekkigheid van Goederen gedurende de garantietermijn.

Het uitvoeren van reparatie- en/of wijzigingswerkzaamheden aan een artikel zonder de schriftelijke toestemming van Horecavoordeel doet iedere garantie vervallen. Hetzelfde geldt als Goederen niet volgens voorschrift worden behandeld en/of gereinigd.

6.5   Opschorting

Reclames en beroep op garantie geven de afnemer geen recht om zijn betaling op te schorten, dan wel geheel van betaling af te zien.

6.6   Verval recht van reclame en garantie

Afnemers recht op reclame en garantie vervalt:

•   Indien hij de gekochte goederen niet zorgvuldig heeft behandeld;

•   Indien hij gekochte levensmiddelen niet overeenkomstig de Nederlandse warenwetgeving, en/of overeenkomstig de voor hem geldende hygiënecode en/of overeenkomstig het voor hem geldende HACCP-systeem heeft behandeld.

•   Indien hij het gekochte heeft verwerkt, bewerkt, of aangebroken.

•   Indien hij zich niet heeft gehouden aan wat in de voorafgaande leden van dit artikel is vermeld.

6.7   Schadevergoeding

Indien de reclame gegrond is zal Horecavoordeel te harer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde goederen, hetzij de goederen vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde goederen. Tot verdere schadevergoeding is Horecavoordeel niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

7   OVERMACHT

7.1   Horecavoordeel aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

7.2   Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door de verkoper redelijkerwijs door de afnemer niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, terrorisme, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, stroomuitval, brand, overheidsmaatregelen, in- en exportverboden en bedrijfsstoringen.

7.3   In geval van overmacht is Horecavoordeel te harer keuze gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koopovereenkomst, voor zover deze door de belemmering wordt getroffen, te ontbinden. Indien de afnemer Horecavoordeel daartoe schriftelijk aanmaant, is Horecavoordeel gehouden zich binnen acht dagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

8   EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1   Horecavoordeel behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de afnemer geleverde goederen voor, totdat al haar vorderingen op de afnemer, uit welke hoofde dan ook, zijn voldaan.

8.2   Zolang het eigendom der goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.

8.3   Het is de afnemer toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf te verwerken of aan derden te verkopen en af te leveren. Buiten dit geval is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Horecavoordeel te bewaren. Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.

8.4   Horecavoordeel is hierbij door de afnemer onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De afnemer dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500 per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming van Horecavoordeel wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij Horecavoordeel dit de afnemer heeft meegedeeld.

9   BETALING

9.1   Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling vooraf plaats te vinden via de één van de betalingsmogelijkheden op de website van Horecavoordeel.com

9.2   Indien Horecavoordeel akkoord gaat met automatische incasso en deze betaling op een of andere wijze mis gaat, zal de afnemer alsnog betaling verrichten en is afnemer vanaf het moment van ontvangst van het gekochte een vertragingsrente verschuldigd als bedoeld in het volgende lid. De overige leden van dit artikel zullen overeenkomstig van toepassing zijn.

9.3   Voor zover bij uitzondering door Horecavoordeel op rekening wordt geleverd, vindt betaling plaats binnen twee weken na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen. Met ingang van de eerste dag na de overeengekomen termijn is de afnemer voor iedere maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend, dat de betaling nadien is uitgebleven, van rechtswege, dus zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een vertragingsrente verschuldigd van één procent, onverminderd de opeisbaarheid.

9.4   Indien de afnemer/wederpartij niet een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (m.a.w.: indien de afnemer/wederpartij geen consument is), geldt dat deze door het enkele intreden van verzuim inzake de betalingsverplichting buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd wordt. De hoogte van deze kosten is wettelijk genormeerd in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en bedraagt als volgt:

•   15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500 van de vordering, met dien verstande dat de kosten minimaal € 40,00 bedragen;

•   10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500 van de vordering;

•   5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000 van de vordering;

•   1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;

•   0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775

9.5   Indien de afnemer met de betaling jegens Horecavoordeel in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl - indien anders was overeengekomen, bijvoorbeeld levering op rekening of betaling via een verleende incassomachtiging - over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

9.6   Mocht Horecavoordeel vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van afnemer, dan heeft Horecavoordeel het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de afnemer zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze á contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan Horecavoordeel op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.

9.7   De afnemer is jegens Horecavoordeel gehouden tot de onder lid 6 bedoelde zekerheidstelling voor al hetgeen hij jegens Horecavoordeel verschuldigd is of zal worden, ook indien Horecavoordeel niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar leverings- dan wel andere prestaties. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningskosten e.d. aan de zijde van Horecavoordeel gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van de afnemer.

9.8   Indien de afnemer met de betaling in gebreke is en Horecavoordeel deswege de geleverde goederen, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 8, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de afnemer.

9.9   Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en alle lopende rente. Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening.

9.10   AfterPay – Achteraf betalen (Nederland, bedrijven)

AfterPay voert voor Horecavoordeel.com het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitaal betaaloverzicht per e-mail ontvangt van AfterPay. AfterPay informeert u per e-mail wanneer er een betaaloverzicht voor u klaar staat. Ter goedkeuring van uw verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in zijn privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kunt u uw bestelling betalen met een andere betaalmethode. U kunt voor vragen altijd contact opnemen met AfterPay. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar AfterPay.

10   WANPRESTATIE

10.1   Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt binnen drie werkdagen na daartoe door Horecavoordeel in gebreke te zijn gesteld, is Horecavoordeel bevoegd de koopovereenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

11   TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

11.1   Op de overeenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2   Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin het hoofdkantoor van Horecavoordeel is gevestigd.

Disclaimer

Horecavoordeel doet er alles aan om de informatie die wordt aangeboden op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.o.v. de juistheid van de verstrekte informatie.

Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie.

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Horecavoordeel.

Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.